Zdravotní třídy

Plzeň – Bory, Skupova 15, tel. 377 429 383 nebo 377 103 138 - mapa
kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. A. Kozáková a úseková vedoucí Mgr. A. Bartošková
Plzeň – Lochotín, Manětínská 37, tel. 377 531 353 - mapa
kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. A. Kozáková a úseková vedoucí Mgr. L. Feřsteková
Plzeň – Slovany, Brojova 14, tel. 377 442 483 - mapa
kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. A. Kozáková a úseková vedoucí Mgr. M. Baťková

 • Koncepce školy je od roku 1992 stále jedinou v České republice.
 • V roce 1992 byly zřízeny respirační třídy pro žáky zdravotně znevýhodněné, kteří měly tyto diagnózy: astma, sníženou imunitu, alergie, časté záněty horních cest dýchacích.
 • Od 1.9.2011 založila ředitelka školy zdravotní třídy pro žáky nejenom zdravotně znevýhodněné, ale také zdravotně postižené. Jednalo se o:

  a) zdravotní oslabení (např. alergie, sníženou imunitu organismu, opakované bronchitidy atd.)

  b) dlouhodobou nemoc (např. astma, epilepsii, diabetes, kardiovaskulární onemocnění atd.)

  c) lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování

  d) vývojové poruchy učení (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie)

  e) poruchy pozornosti - ADD nebo poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD.

   

 • Od 1.9.2016 z důvodu změněné legislativy - nové vyhlášky - navazují zdravotní třídy na svoji tradici. Třídy nejsou určeny pro žáky s poruchami chování, s kázeňskými problémy (nejsme etopedické zařízení). Třídy jsou určeny pro žáky s tzv. podpůrnými opatřeními; se závažnými specifickými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie),  ADHD, ADD, nebo se souběžným postižením více vadami.
 • Třídy se vyskytují ve třech lokalitách Plzně: Bory, Lochotín, Slovany.
 • V každé lokalitě 1. – 5. ročník, kapacita max. 14ti žáků v jedné třídě.
 • SYSTÉM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE:
  • výuka od 1. ročníku do 5. ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání, individuální přístup
  • podle mnohaletých zkušeností se vlivem ozdravného programu snižuje nemocnost dětí, stabilizuje se imunitní systém nebo psychický stav žáků
  • v 5. ročníku přecházejí do 6. ročníků základních škola nebo na víceletá gymnázia
  • počítačové učebny
 • SYSTÉM ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ:respiracni tridy
  • Žák je do zdravotní třídy zařazen na základě:
   1. doporučení odborného lékaře nebo  dětského lékaře
  • 2. doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) či SPC (speciálně pedagogického centra) 
   3. písemného informovaného souhlasu zákon. zást.
   a zápisového listu žáka
  • Žáci mohou být zařazeni do zdravotní třídy naší školy kdykoliv během školního roku v jakémkoliv ročníku od 1. do 5. ročníku základní školy
  • ŘŠ na základě doporučení odborného lékaře nebo dětského lékaře, doporučení PPP či SPC a písemného souhlasu zákon. zástupce vydá rozhodnutí o přijetí/o přestupu žáka k základnímu vzdělávání do zdravotní třídy.
 • SYSTÉM VYŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ:
  • Žák může být vyřazen ze zdravotní třídy v průběhu povinné  školní docházky na základě neplatného doporučení poradenského zařízení nebo písemné žádosti zákon. zást.; resp. na základě rozhodnutí o přestupu na jinou školu.
  • Žák je vyřazen po ukončení 5. ročníku školní docházky.
 • OZDRAVNÝ PROGRAM (inhalace, masáže, hra na flétnu se týká pouze žáků respiračně nemocných)
  • V každé třídě pračky vzduchu a zvlhčovače vzduchu – likvidují bacily
  • inhalace – žáci denně inhalují speciální inhalační roztok (v případě specifických potíží lék předepsaný lékařem)
  • masáže – ruční a strojková masáž
  • jóga – relaxační cvičení při relaxační hudbě, cvičení na rehabilitačních míčích (pedagogové se trvale zdokonalují v kurzech jógy a ve způsobech masáží)
  • hra na flétnu – zábavnou formou se děti naučí hrát na flétnu; podstatou hry na flétnu je naučit se správně dýchat.
 • ŠKOLNÍ DRUŽINA
  • Bory 6.15 h. – 17.00 h., Lochotín 6.15 h. – 17.00 h., Slovany 6.15 h – 17.00 h.
  • respiracni tridy2zájmové kroužky:
   jazykové – angličtina
   informatika
   plavání a další sportovní
   hudební, výtvarné, dramatické
  • zájmové bloky:
   člověk a zdraví
   člověk a společnost
   člověk a příroda
   člověk a umění
   člověk a práce

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

zatím sděluji tyto informace:

Dny otevřených dveří se konají ve dnech 1. 2. 2021 a 3. 2. 2021 a 1. 3. 2021 a 3. 3. 2021;

vždy od 10,00 do 17,00 hodin.

Zápisy do 1. ročníků jsou ve dnech 6. 4. 2021 a 13. 4. 2021 od 14,00 do 18,00 hodin.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

A ZÁPISŮ DO 1. ROČNÍKŮ NAJDETE V ODKAZU: ZÁPISY DO 1. TŘÍD

                                                                                                 Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                                                                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                    PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V Plzni dne 26. 3. 2020

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat celý měsíc; tj. od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ PŘÍTOMNA ŘEDITELKA ŠKOLY.

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU v době od 9,15 do 11,45 hod. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání PŘIHLÁŠKY učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. ZDRAVOTNÍ TŘÍDY

- musí se jednat o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)

- může se jednat o TYTO DIAGNÓZY:

a) SOUBĚŽNÁ POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI

b) SVP vyplývající ze ZDRAVOTNÍHO STAVU DLOUHODOBÉHO CHARAKTERU

c) VADY ŘEČI, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

d) mírná TĚLESNÁ POSTIŽENÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

(NEJSME BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA)

e) PORUCHY CHOVÁNÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ (např. ADHD)

f) PORUCHY UČENÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

C) DOKLADY K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. ZDRAVOTNÍ TŘÍDY

a) ZÁPISOVÝ LIST (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY) - KE STAŽENÍ 1 a KE STAŽENÍ 2

b) DOPORUČENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY, Plzeň, Částkova 78

Telefon: 377 468 139

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

jedna z kontaktních osob pro naši školu: PhDr. Kateřina Lohrová, Ph. D.  

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI NA DOPORUČENÍ POČKÁME - OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

nebo

c) DOPORUČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA (dále jen SPC), Plzeň

spolupracujeme s těmito:

1. SPC, Macháčkova 43, Plzeň, telefon: 377 539 337; +420 777 354 734;

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. SPC pro děti s vadami řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň, telefon: 377 260 069;

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VZHLEDEM SOUČASNÉ SITUACI NA  DOPORUČENÍ POČKÁME, OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

d) DOPORUČENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE (v případě, že se u dítěte jedná o závažné onemocnění;

příp. o ADHD a dítě je v péči pedopsychiatra)

e) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

f) RODNÝ LIST DÍTĚTE předložíte až osobně.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - NUTNÉ DOKLADY:

a) ZÁPISOVÝ LIST (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY) - KE STAŽENÍ 1 a KE STAŽENÍ 2

b) ŽÁDOST O ODKLAD povinné školní docházky - KE STAŽENÍ

c) POSUDEK PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY nebo

POSUDEK SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

d) POSUDEK ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: pro rodiče, kteří nemají možnost stažení dokumentů, jsou k dispozici

VE VRÁTNICI FAKULTNÍ NEMOCNICE LOCHOTÍN - VCHOD "F" - hned VPRAVO. Vchod je hlídán;

nutné sdělit, že si jdete do vrátnice pro doklady (zvolíte jednu z variant: a) pro děti s odkladem PŠD; 

b) pro budoucí prvňáčky; c) pro žáky do autistické třídy). VŽDY SI VYŽÁDÁTE POUZE JEDEN DOKLAD

PRO JEDNO DÍTĚ. Paní asistentka bude každé pondělí a středu sledovat, zda je dostatek dokladů v obálkách.

 

Na Vaše děti se těší týmy speciálních pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše děti byly 

vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                                                                    

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 19. 3. 2020

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 18. 3. 2020 se zápisy budou konat v rozpětí doby od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Záleží na rozhodnutí ředitelky/ředitele školy, jaký časový horizont určí.
Moje rozhodnutí: zápisy se budou konat celý měsíc; tj. od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Připravuji pro Vás podrobné informace a materiály, nejpozději 27. 3. 2020 budete informováni.

V souvislosti s pandemií musím denně řešit ještě kvanta dalšího akutního.

Zatím posílám odkaz:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

                                                                                                    Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                         ředitelka školy         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 11. 3. 2020

Vážení rodiče,

Dny otevřených dveří a zápisy do 1. ročníků se budou konat. Jakmile bude zřejmé,

kdy školy zahájí výuku, budete ihned informováni o termínech. Vyjdeme vstříc s více termíny.

                                                                                                    Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                         ředitelka školy         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A ZÁPISY DO 1. TŘÍD
  • DNY otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se konají na všech třech pracovištích viz adresy výše uvedené:
   3.2. a 5.2.2020 – 10:00 – 17:00 hod.
   9.3. a 11.3.2020 – 10:00 – 17:00 hod.
  • ZÁPISY do 1. ročníků zdravotní tříd se konají na všech třech pracovištích viz adresy výše uvedené:
   1.4. a 7.4.2020 – 14:00 – 18:00 hod.
  • VAŠE DÍTĚ LZE JEŠTĚ PŘIHLÁSIT V TERMÍNU OD 8.4.2019 DO 30.4.2020; PŘEDEM JE NUTNÁ TELEFONICKÁ DOMLUVA PODLE ZVOLENÉ LOKALITY:

   Bory, Skupova 15:              úseková vedoucí Mgr. A. Bartošková - tel. 377 429 383

   Lochotín, Manětínská 37:   úseková vedoucí Mgr. L. Feřsteková - tel. 377 531 353

   Slovany, Brojova 14:           úseková vedoucí Mgr. M. Baťková - tel. 377 442 483

  • VÍCE INFORMACÍ viz menu " Novinky" a "Zápisy do 1. tříd"
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
PŘESTUP ŽÁKA Z JAKÉKOLIV ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO NAŠÍ ŠKOLY JE MOŽNÝ BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V JAKÉMKOLIV ROČNÍKU. PŘESTUP ŽÁKA ZAJIŠTUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONICKÉ DOMLUVY S ŘEDITELKOU NAŠÍ ŠKOLY, NÁSLEDNĚ OSOBNÍM JEDNÁNÍM.
K přestupu žáka do naší školy je zapotřebí:
a) kopie rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání na kmenové škole
b) doporučení odborného lékaře nebo dětského lékaře (příklad formulace: Vzhledem k diagnóze .....!!!nestačí číslo diagnózy, musí být výslovně uveden název diagnózy!!!..... dítěte doporučuji zdravotní třídy ZŠ a MŠ při FN Plzeň
c) doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra(SPC)
d) ostatní materiály vyplní zákon. zást. při osobním jednání s ředitelkou školy.


2006 - 2016 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.